Luonnosta hyvinvointia -esiselvityshanke

Kesto

1.1.2017–28.2.2018

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on selvittää Kuusamon kaupungin ja alueen muiden toimijoiden palveluja, joissa hyödynnetään luontoympäristöä vaikeissa elämäntilanteissa olevien kansalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Hankkeessa selvitetään palvelun tarpeen kehittämistä Green Care -menetelmillä. Tällaisia toimintamuotoja voivat olla mm. puutarhanhoito, maatila- ja eläintoiminta, virkistyskalastus, luonnon antimien hyödyntäminen ja vaikka pelkästään luonnossa liikkuminen. Hankkeessa myös selvitetään, voidaanko yhteistoiminnallista Green Care -toimintamallia hyödyntäen kehittää alueelle uusia keinoja pitkäaikaistyöttömyyden hoitamiseen.

Hankkeen kohderyhminä ovat hankkeen toiminta-alueella sijaitsevat työllistämis- ja kuntoutuspalvelujen tuottajat ja palveluihin ohjaavat tahot sekä Green Care -toimintaa hyödyntävät ja siitä kiinnostuneet toimijat sekä hankkeen pilotoinneissa asiakaskohderyhmänä ovat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt.

Hankkeen hallinnoijana toimii KSAK Oy ja toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja yrittäjäjärjestöjen, kuntien, koulutusorganisaatioiden, TE-toimiston ja muiden toimijoiden kanssa, joilla on merkitystä hankkeen onnistumiseen.

Hankkeen toimenpiteitä
  • Tutustutaan muiden alueiden Green Care -toimintamalleihin.
  • Järjestetään Kuusamossa tiedotustilaisuus, jossa esitellään Green Care -toimintaa.
  • Toteutetaan kaksi Green Care -toimintamallin pilotointia.
  • Selvitetään alueen Green Care -tyyppistä palvelutoimintaa käyttävät ja mahdolliset uudet toimijat, joiden palveluissa kohderyhmänä ovat nuoret ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien kansalaiset.

Hankkeen tuotoksena saadaan esiselvitysraportti siitä, onko Green Care -toiminnalle laajempaa tarvetta ja saadaanko siihen sitoutuneita toimijoita mukaan ja miten sitä voitaisiin lähteä viemään eteenpäin. Hankkeella tiivistetään myös yhteistoimintaa eri toimijoiden välillä ja sitä kautta kehitetään tarjottavia palveluja ja työllistämistä.

greencare 1Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hallinnoija

Hankkeen hallinnoija on KSAK Oy.

Lisätietoja hankkeesta

KSAK Oy

Projektipäällikkö Pekka Peiponen
040 511 9872
pekka.peiponen(at)ksak.fi

Ksakki ry

Selvitystyöntekijä Anne Multas
0400 225 587
anne.multas(at)sakki.fi


 greencare uusi

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00