Opiskelumenetelmät

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (asetus opintojen henkilökohtaistamisesta 794/2015). Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon opiskelijan aiempi koulutus ja työkokemus sekä mahdollinen muulla tavoin (esim. harrastuneisuus) alalle hankittu osaaminen.

Noudatamme hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa 2016–2019 edistämällä sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa (tasa-arvo-ohjelman luku 4) mm. lisäämällä opettajien tasa-arvotietoisuutta ja antamalla heille välineitä tasa-arvotyöhön.


Lähiopinnot

opiskelumenetelma 1Koulutuksissa kunkin asiakokonaisuuden alussa opiskellaan aiheen teoriaa. Teoriaopetuksen opetusmenetelmien valinnassa ja sisällöllisissä painotuksissa huomioidaan opiskelijaryhmän

 • osaamisen taso
 • henkilökohtaiset oppimisvalmiudet
 • motivaatio
 • käsiteltävissä oleva aihe ja sen sisältö sekä
 • tavoitteet.

Opetusmenetelmät perustuvat

 • kouluttajien ja opiskelijoiden yhteiseen työskentelyyn
 • yksilö- ja ryhmämenetelmiin ja
 • osallistuvaan oppimiseen.

Toteutuksessa hyödynnetään

 • vuorovaikutteisia luentoja
 • oppimistehtäviä
 • ryhmätöitä
 • keskustelua
 • henkilökohtaista ohjausta
 • yritys- ja asiantuntijavierailuja
 • sosiaalista mediaa
 • webinaareja.

Teoriaopetus saatetaan jaksottaa myös työssäoppimisen jaksolle esim. siten, että työssäoppimassa ollaan kolme päivää viikossa ja teoriaopetusta on kahtena päivänä viikossa. Näin opetusta voidaan kohdentaa myös työpaikoilla esille tulleisiin aiheisiin.


Etäopinnot

Etäopiskelu koostuu tavoitteellisista tehtävistä (yhteisiä tai henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisia). Opiskelija perehtyy esimerkiksi oman alansaopiskelumenetelma 2

 • toimintaympäristöön
 • palveluihin
 • ammatteihin sekä
 • mahdolliseen tulevaan yritystoimintaansa.

Tehtävissä panostetaan jokaisen henkilökohtaisiin kehittämiskohteisiin ja tehtäviä henkilökohtaistetaan myös työssä oppimisen mukaan.

Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen yhtenä tavoitteena on oppimisympäristöjen modernisointi, digitalisaatio ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksien hyödyntäminen opetuksessa. Pyrimme vastaamaan näihin tavoitteisiin mm. seuraavasti:

 • Tarjoamme etäyhteyksien kautta alaan liittyviä webinaareja tai asiantuntijaluentoja.
 • Hyödynnämme opiskeltavaan alaan liittyvissä hankkeissa koottuja verkkoluentomateriaaleja sekä sosiaalista mediaa.
 • Opetamme tiedonhakutaitoja kuten esim. erilaisten tietokantojen hyödyntämistä.
 • Pyrimme kehittämään mediakriittisyyttä ja tiedon soveltamistaitoja.
 • Opetamme nykyaikaiseen verkostomaiseen työskentelytapaan, joka samalla kehittää tiimityöskentelytaitoja.

Vastuukouluttaja ohjaa, antaa palautetta ja arvioi etätehtäviä henkilökohtaisessa tai ryhmäohjauksessa kasvokkain tai verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Kouluttaja on tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse etäopintojen aikana. Kaikki tarvittava materiaali, sisällöt, tehtävät ja tehtäväpalautukset sekä aikataulut löytyvät oppimisympäristö Moodlesta. Etäopintojen yhteydessä hyödynnetään Moodlen lisäksi Adoben Connect Pro -järjestelmää.

Lisätietoa oppimisympäristöstä

Työssä oppiminen

Työssä oppiminen toteutetaan aidoissa työympäristöissä ja -kohteissa kouluttajan sekä asiantuntevan työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Opiskelijat etsivät itse työssä oppimisen paikan, mutta viime kädessä työssä oppimisen paikan saamisesta on vastuussa oppilaitos.

Vastuukouluttaja varmistaa työssäoppimispaikan soveltuvuuden ja sen, että työpaikalla on riittävästi ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa ohjaukseen ja oppimisen arviointiin. Mikäli opinnot ovat tutkintotavoitteisia varmistamme, että työpaikalla on tutkinnon arviointiin perehdytetyt työpaikka-arvioijat.

Kiinnitämme huomiota siihen, että työpaikalla olisi työpaikkaohjaajakoulutuksen käynyt henkilö. Perehdytetty työpaikkaohjaaja ohjaa, kannustaa ja arvioi työssä oppijaa ja toimii työpaikan yhdyshenkilönä työssäoppimisasioissa. Työssäoppimisjaksoista tehdään kirjallinen sopimus, jossa sovitaan tavoitteista ja tehtävistä. Kouluttaja käy työssäoppimispaikassa 1–2 kertaa jakson aikana (tarvittaessa useamminkin) ja on tavoitettavissa työssä oppimisen aikana muulloin puhelimitse, sähköpostitse tai verkon kautta.

Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa, jonka avulla kouluttaja seuraa työssäoppimisen etenemistä. Työpaikkaohjaaja vahvistaa tavoitteiden mukaisen toiminnan. Työssä oppimisen arviointi tehdään kasvokkain ja kirjallisesti.

Arviointi, palaute ja jatkosuunnitelma

Opiskelija saa koulutuksen ajan arviointia osaamisestaan. Osaamisen arvioinnista vastaa vastuukouluttaja yhdessä muiden kouluttajien kanssa.

 • Kurssi- ja työssäoppimisen arviointi on suoritusmerkintä (S).
 • Työssäoppimisen arvioinnissa käytetään työssäoppimisen arviointilomaketta ja tähän arviointiin osallistuu myös työpaikan edustaja.
 • Jos opiskelijalla on poissaoloja sairauden tms. syyn takia, voi hän suoritusmerkinnän saadakseen korvata opinnot kouluttajan kanssa sovitulla tavalla.

TE-koulutukset

TE-koulutuksien päätteeksi laaditaan ARVIin jatkosuunnitelma opiskelijan osaamisesta ja taidoista. Arvio käydään opiskelijan kanssa läpi ennen sen jättämistä TE-toimistoon. Tavoitteena on, että opiskelijalla on tiedossaan, miten hän jatkaa koulutuksen jälkeen työelämään tai muuhun suunnitelmaan. Lisäksi kootaan OPAL-palautteet.

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00